Sklearn ile Machine Learning Modellerinin Saklanması, Yüklenmesi ve Kullanılması

Herkese Selam,

Oluşturduğumuz makine öğrenmesi tabanlı modellerin saklanması ve daha sonra yüklenip kullanılma ihtiyacı sıkça karşılaştığımız durumlardan biri. Bu yazıda sklearn ile oluşturduğumuz modelleri nasıl saklayacağımızı ve daha sonra nasıl yükleyip kullanacağımızdan bahsedeceğim. Umarım farkındalık anlamında faydalı bir yazı olur.

Öncelikle örnek bir model oluşturalım. Bu örnekte oluşturacağımız model basit bir text classification yapan bir model olacak. Bu modelli oluştururken kullanacağım veri seti ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

Veri Seti : Sentiment Labelled Sentences Data Set

Kaynak : UCI Machine Learning Libarary

İçerik : Bu veri seti 3 farklı internet sitesi (Amazon, Yelp, Imdb) üzerinden toplanmış kullanıcı yorumları ile oluşturulmuştur. Bu yorumlar restoran, film ve ürün değerlendirmelerinden oluşmaktadır. Veri setindeki her bir kayıt iki farklı duygu ile etiketlenmiştir. Bunlar 1: Olumlu/Pozitif 2:Olumsuz/Negatif

Şimdi modeli oluşturma adımına geçelim.
(Bu modelin detaylı anlatımı için linki takip edebilirsiniz. https://emrahmete.wordpress.com/2018/11/25/dogal-dil-isleme-nlp-ile-sentiment-duygu-analizi-tespiti/
)

import pandas as pd
import numpy as np
import pickle
import sys
import os
import io
import re
from sys import path
import numpy as np
import pickle
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer
from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import LabelBinarizer
import matplotlib.pyplot as plt
from string import punctuation, digits
from IPython.core.display import display, HTML
from nltk.corpus import stopwords
from nltk.corpus import stopwords
from nltk.tokenize import word_tokenize
from nltk.tokenize import RegexpTokenizer

#Amazon Data
input_file = "../data/amazon_cells_labelled.txt"
amazon = pd.read_csv(input_file,delimiter='\t',header=None)
amazon.columns = ['Sentence','Class']

#Yelp Data
input_file = "../data/yelp_labelled.txt"
yelp = pd.read_csv(input_file,delimiter='\t',header=None)
yelp.columns = ['Sentence','Class']

#Imdb Data
input_file = "../data/imdb_labelled.txt"
imdb = pd.read_csv(input_file,delimiter='\t',header=None)
imdb.columns = ['Sentence','Class']


#combine all data sets
data = pd.DataFrame()
data = pd.concat([amazon, yelp, imdb])
data['index'] = data.index

#Text Preprocessing
columns = ['index','Class', 'Sentence']
df_ = pd.DataFrame(columns=columns)

#lower string
data['Sentence'] = data['Sentence'].str.lower()

#remove email adress
data['Sentence'] = data['Sentence'].replace('[a-zA-Z0-9-_.]+@[a-zA-Z0-9-_.]+', '', regex=True)

#remove IP address
data['Sentence'] = data['Sentence'].replace('((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)(\.|$)){4}', '', regex=True)

#remove punctaitions and special chracters
data['Sentence'] = data['Sentence'].str.replace('[^\w\s]','')

#remove numbers
data['Sentence'] = data['Sentence'].replace('\d', '', regex=True)

#remove stop words
for index, row in data.iterrows():
  word_tokens = word_tokenize(row['Sentence'])
  filtered_sentence = [w for w in word_tokens if not w in stopwords.words('english')]
  df_ = df_.append({"index": row['index'], "Class": row['Class'],"Sentence": " ".join(filtered_sentence[0:])}, ignore_index=True)

data = df_

#Split test and training data set
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(data['Sentence'].values.astype('U'),data['Class'].values.astype('int32'), test_size=0.10, random_state=0)
classes = data['Class'].unique()

#Creating Model
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.linear_model import SGDClassifier


#grid search result
vectorizer = TfidfVectorizer(analyzer='word',ngram_range=(1,2), max_features=50000,max_df=0.5,use_idf=True, norm='l2') 
counts = vectorizer.fit_transform(X_train)
vocab = vectorizer.vocabulary_
classifier = SGDClassifier(alpha=1e-05,max_iter=50,penalty='elasticnet')
targets = y_train
classifier = classifier.fit(counts, targets)
example_counts = vectorizer.transform(X_test)
predictions = classifier.predict(example_counts)

Evet modelimizi oluşturduk. Şimdi ise yazımıza konu olan bu modeli saklamak/kaydetmek kısmına geldik. Modelin saklanma işlemini pickle kütüphanesi ile yapacağız.

# Model and Vocabulary Save
pickle.dump(classifier,open("sentiment_classifier.pkl","wb"))
pickle.dump(vocab,open("vocab_sentiment_classifier.pkl","wb"))

Evet modelimizi kayıt ettik. Şimdi kayıt ettiğimiz modeli tekrar geri yükleyip örnek bir metnin sentimentini bulalım.

# Reload Model and Vocabulary
vec = open("sentiment_classifier.pkl", 'rb')
loaded_model = pickle.load(vec)

vcb = open("vocab_sentiment_classifier.pkl", 'rb')
loaded_vocab = pickle.load(vcb)

Load işlemi başarı ile tamamlandı. Şimdi load ettiğimiz modeli kullanarak bir örnek yapalım.

# Single Value Prediction
examples = 'this is the greatest film that I have ever seen'

#lower string
examples = examples.lower()

#remove email adress
examples = re.sub(r'[a-zA-Z0-9-_.]+@[a-zA-Z0-9-_.]+', '', examples)

#remove IP address
examples = re.sub(r'((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)(\.|$)){4}', '', examples)

#remove punctaitions and special chracters
examples = re.sub(r'[^\w\s]', '', examples)

#remove numbers
examples = re.sub(r'\d', '', examples)

#remove stop words
examples = ttp.clean_turkish_stop_words(examples)

examples = [examples]

from sklearn.feature_extraction.text import TfidfTransformer
count_vect = TfidfVectorizer(analyzer='word',ngram_range=(1,2), max_features=50000,max_df=0.5,use_idf=True, norm='l2',vocabulary=loaded_vocab)
tfidf_transformer = TfidfTransformer()
x_count = count_vect.fit_transform(examples)
predicted = loaded_model.predict(x_count)

result_category = predicted[0]

if result_category == 1:
  print('Positive')
else:
  print('Negative')

Input : ‘this is the greatest film that I have ever seen’
Result : Positive

Evet test ettiğimiz gibi pozitif bir duygu ile yazdığımız metini sistem’de positive olarak buldu.
Böylelikle daha önceden kayıt ettiğimiz bir modeli, yükleyip başarılı bir şekilde kullanmış olduk.

About ... from Emrah METE

Bilgisayar Mühendisi
This entry was posted in Root, Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.